2016-2017

Στο Σχολείο αυτό οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνικές δεξιότητες όπως της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων και της εύρεσης εργασίας. Για το σκοπό αυτό υποστηρίζονται στη μαθησιακή τους πορεία από τον σύμβουλο ψυχολόγο και έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας.

Στόχος μου ως συμβούλου ψυχολόγου, με βάση την εκπαίδευση και την εμπειρία μου στην δια βίου μάθηση και στην εκπαίδευση ενηλίκων στηριζόμενος σε υλικό της Γραμματείας Δια βίου Μάθησης, ήταν να υποστηρίξω τους εκπαιδευόμενους να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούσαν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Να παρεμβαίνω υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή  ομάδες  που  δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Να συνεργάζομαι, να ενημερώνω και να στηρίζω τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.

Η θεματολογία των ομάδων περιελάμβανε κατά κύριο λόγο την επικοινωνία και το στρες. Βέβαια συζητήθηκαν και αρκετά θέματα που αφορούσαν κυρίως προβληματισμούς που έθεταν οι εκπαιδευόμενοι και έδιναν το έναυσμα για συζήτηση π.χ. επιθετικότητα στις σχέσεις των ανθρώπων, σχέσεις γονέων- παιδιών όσον αφορά την διαπαιδαγώγηση και ειδικότερα την θέσπιση ορίων και την επιβολή τιμωρίας. Επίσης κατά την διάρκεια των ομαδικών συναντήσεων δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους για τα αίτια τις οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις αυτής στην ζωή τους αλλά και στην ζωή των υπόλοιπων μελών της ομάδας.

Μερικά στοιχεία για:

  • την επικοινωνία εδώ
  • τον τρόπο διαμόρφωσης της σκέψης εδώ

 

Αντωνόπουλος Παντελής

Σύμβουλος Ψυχολόγος