Σχετικά με τη Νευροανδραγωγική

Η Νευροανδραγωγική συνδυάζει τα στοιχεία της νευροψυχολογίας, της νευροφυσιολογίας και της νευροανατομίας με τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων.

Υπό το πρίσμα των αρχών της έννοιας, η διαδικασία διδασκαλίας των ενηλίκων θα πρέπει να βασίζεται στην πληροφορία πάνω στο πως εργάζεται ο εγκέφαλος και των αλλαγών σε αυτό σε διαφορετικά στάδια της ανθρώπινης ζωής. Το έργο ενός ειδικού για την εκπαίδευση ενηλίκων απαιτεί εξοικείωση με τα ακόλουθα θέματα:

Η διαδικασία λήψης και επεξεργασίας ερεθισμάτων από τον περιβάλλοντα κόσμο.
Η λειτουργία διαφόρων τύπων μνήμης.
Ο ρόλος και η σημασία της εμπειρίας και των προηγούμενων γνώσεων στη διαδικασία της απομνημόνευσης και της κατασκευής της γνώσης.
Διαφορές στη λειτουργία των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων.
Η επίδραση του άγχους και των συναισθηματικών λειτουργιών ενός ανθρώπου στις γνωστικές διαδικασίες.
Ατομικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευομένων στο πεδίο των αισθητήριων προτιμήσεων, των μορφών μάθησης.
Προετοιμασία γνωστικών λειτουργιών που προκύπτουν από τη διαδικασία ωρίμανσης και γήρανσης.
Η νευροανδραγωγική θεωρείται μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική στην εκπαίδευση ενηλίκων, διότι βασίζεται σε αποδεδειγμένα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις γνωστικές διαδικασίες στον εγκέφαλο και σε επαληθευμένες γνώσεις σχετικά με την ψυχοφυσική λειτουργία ενός ενήλικα. Σε αναζήτηση αποτελεσματικών μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης βασίζεται σε μετρήσιμους δείκτες και αποτελέσματα δοκιμών που πραγματοποιούνται με τη χρήση εργαλείων για τη μέτρηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Οι νευροεπιστήμες προσφέρουν στους δασκάλους και τους ενήλικες μαθητές βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου και την πορεία των γνωστικών λειτουργιών. Τέτοιες γνώσεις και η δυνατότητα να εφαρμοστούν στην πράξη σε καταστάσεις που σχετίζονται με την εκμάθηση, την εργασία και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων ζωής είναι δυνητικά πολύτιμες για κάθε ενήλικα. Ωστόσο, σε περίπτωση ατόμων από μειονεκτούσες ομάδες, οι οποίοι μπορεί να έχουν βιώσει σχολικές αποτυχίες στο παρελθόν, οι οποίοι δεν βρήκαν ικανοποίηση ή επιτυχία στη ζωή και τη σχολική εργασία όταν ήταν παιδιά και έφηβοι ή που δεν βλέπουν καμία δυνατότητα πνευματικής, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη λόγω της ηλικίας / ασθένειας / της οικονομικής τους κατάστασης, οι γνώσεις που παρέχονται από τη νευροανδραγωγική μπορεί να είναι η λύση σε πολλά προβλήματα που δυσκολεύουν τους μαθητές να αρχίσουν την εκπαίδευση και την αυτοεκπαίδευση.

Η νευροανδραγωγική διερευνά επίσης την επίδραση των συναισθημάτων στις γνωστικές διαδικασίες. Η μελέτη της εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά τις λειτουργίες που συνδέονται με την απορρόφηση πληροφοριών αποδεικνύει ότι η μάθηση δεν είναι, όπως θεωρήθηκε για πολύ καιρό, μόνο μια γνωστική διαδικασία. Είναι μια συναισθηματικά-γνωστική διαδικασία πολύ έντονα επηρεασμένη από συναισθήματα, που αυξάνουν την αποτελεσματικότητά της, την εξασθενίζουν ή την μπλοκάρουν εντελώς. Αξίζει να επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι οι άνθρωποι από μειονεκτούσες ομάδες ενδέχεται να παρουσιάζουν συγκεκριμένες ελλείψεις στον τομέα των συναισθηματικών τους λειτουργιών (που προέρχονται από τις διαταραγμένες σχέσεις στην οικογένεια, τις μακροχρόνιες διακρίσεις από το περιβάλλον, τη συστηματική αρνητική ανάδραση, την ακατάλληλη αυτοπεποίθηση ,κλπ.). Στην περίπτωσή τους, γνωρίζοντας τους νευροβιολογικούς και βιοχημικούς μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για το σχηματισμό συναισθημάτων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων και απομνημόνευσης πληροφοριών, θα διευκολυνθεί η κατανόηση πολλών εμπειριών της ζωής τους. Θα επιτρέψει επίσης σε αυτούς να αναλύσουν συνειδητά τις καταστάσεις και τις αποφάσεις που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον (συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων και των αποφάσεων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη).

Η νευροανδραγωγική δεν παρέχει μια έτοιμη, εντελώς νέα μεθοδολογία διδασκαλίας και μάθησης. Διατυπώνει γενικούς κανόνες και αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι ενήλικες σπουδαστές, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Επαληθεύει τις διδακτικές μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται μέχρι στιγμής από την άποψη των μετρήσιμων αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους για τις διαδικασίες επεξεργασίας και απομνημόνευσης πληροφοριών. Η νευροανδραγωγική δεν είναι μια επανάσταση, αλλά μια εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία λαμβάνει χώρα παράλληλα με την αυξανόμενη γνώση μας για τη βιολογική και νευρολογική λειτουργία των ανθρώπων