Πληροφορικός

Στα πλαίσια του Πληροφορικού Γραμματισμού, επιδιώκουμε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης και χειρισμού των υπολογιστικών συστημάτων με έμφαση στον Αυτοματισμό Γραφείου.

Απώτερος σκοπός του Γραμματισμού είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι ευρύτερες δεξιότητες στην εμπλοκή τους με τις Νέες Τεχνολογίες αλλά και να αναπτύξουν κριτική σκέψη, συνεργασία, χειρισμό κρίσεων, αλλά κυρίως να αντιμετωπίζουν οτιδήποτε τεχνολογικά εξελιγμένο ως μέσο για την καλυτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου και όχι ως κάτι άγνωστο, ως μύθο.

Το περιεχόμενο των σπουδών του πληροφορικού γραμματισμού περιλαμβάνει κατ’ επιλογή κάθε φορά ορισμένες από τις ακόλουθες ενότητες ανάλογα με τις επιλογές και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων από το 2006 μέχρι σήμερα:

Επαναληπτικές ασκήσεις

Λιανού Ελένη ΠΕ20 [Πληροφορική]

The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

Leave a Reply