2005-2006

Ο κεντρικός στόχος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: να μπορέσει ο κάθε εκπαιδευόμενος να διαμορφώσει το προσωπικό του σχέδιο δράσης για μια «επιτυχημένη» ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Επιμέρους στόχοι είναι η πληροφόρηση για την αγορά εργασίας και για εκπαιδευτικές επιλογές μετά τη φοίτηση στο ΣΔΕ, οι δραστηριότητες αυτογνωσίας, η εκπαίδευση σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας, η ενημέρωση για τα εργασιακά δικαιώματα, η εκπαίδευση στην αυτοπαρουσίαση κ.ά.. Παράλληλα, ο/η σύμβουλος αποτελεί έναν από τους συνδετικούς κρίκους μεταξύ του σχολείου και της κοινωνίας, κάνοντας επαφές και αναπτύσσοντας συνεργασίες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, διοργανώνοντας εκδηλώσεις πληροφόρησης και επισκέψεις σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς. Επίσης, ο/η σύμβουλος συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και το/τη Σύμβουλο Ψυχολόγο, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά και αναζητώντας τη βοήθειά τους για την εκπλήρωση του έργου του. Τέλος, ο σύμβουλος συλλέγει και οργανώνει πληροφοριακό υλικό στο χώρο του σχολείου, το οποίο τίθεται στη διάθεση των εκπαιδευόμενων.

Οι εκπαιδευόμενοι των ΣΔΕ επιστρέφοντας στο σχολείο κάνουν ένα  μεγάλο βήμα και μπαίνουν σε μια διαδικασία αλλαγής. Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι ένας από τους θεσμούς υποστήριξης και επέκτασης αυτού του σημαντικού εγχειρήματος.

Επικοινωνία με τη σύμβουλο σταδιοδρομίας του ΣΔΕ Καλαμάτας: Λίζα Εκκεκάκη, lizekkek_@_otenet.gr