Λίγες πληροφορίες για το ΗΦΥ

Το σχέδιο δρασης Ηλεκτρονικός Φάκελλος Υλικού (ΗΦΥ), αποτελεί μια προσπάθεια του ΣΔΕ Καλαμάτας να εφαρμόσει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και να εξοικειώσει τους ενήλικες εκπαιδευομένους του με αυτές. Προς αυτή τηυν κατεύθυνση επιλέχθηκε η δημιουργία ηλεκτρονικών φακέλλων υλικού (e-portfollios), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα  επικοινωνίας και αυτοέκφρασης  στους εκπαιδευομένους, τόσο για επαγγελματικούς, όσο και για προσωπικούς λόγους.